Foreningen

Foreningens formål er at bevare skibet M/S Samka, som original Caroliner, og at søge at holde skibet i drift som sejlende museumsskib, herunder at bruge skibet til at repræsentere historien ved overgang fra sejl til motor.

Endvidere kan skibet anvendes til deltagelse i maritime og sociale projekter og til præsentation af virksomheder og andre aktiviteter såsom projektlaster.


FORENINGENS VEDTÆGTER  BESTYRELSE  -  BLIV MEDLEM

Foreningens vedtægter

VEDTÆGTER

for

 

Museumsforeningen Til bevarelse af M/S ”SAMKA”

 

§ 1.

Foreningens navn er: Museumsforeningen til bevarelse af M/S " Samka "

Foreningens hjemsted er: Ærø Kommune

Foreningens adresse er: c/o Marstal Søfartsmuseum, Prinsensgade 1, 5960 Marstal

 § 2.

Foreningens formål er at bevare skibet som original Caroliner, og at søge at holde skibet i drift som sejlende museumsskib, herunder at bruge skibet til at repræsentere historien ved overgang fra sejl til motor.

 

Endvidere kan skibet anvendes til at sejle med grupper af fx skolebørn og deltage i maritime projekter og anvendes til præsentation af virksomheder og andre aktiviteter.

 

Foreningen kan som medlemmer optage såvel enkeltpersoner som institutioner, firmaer, foreninger og lignende, der ønsker at støtte foreningens formål. Bestyrelsen kan nægte optagelse af et medlem, samt ekskludere et medlem, der da kan forlange eksklusionen forelagt den førstkommende ordinære generalforsamling.

 

Foreningens kasserer opretter og fører en medlemsfortegnelse. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. Kontingentet fastsættes for 1 år ad gangen af generalforsamlingen Et medlemskab ophører ved kontingentrestance.

 

§ 3.

Medlemmer og andre interesserede kan tegne indskudsbeviser som ansvarlig kapital. Indskudsbeviser henstår uforrentede og forfalder først ved salg af M/S Samka. Indskudsbeviser er frit omsættelige, men en overdragelse er først gyldig, når den er tilført medlemsfortegnelsen. Indskudsbeviser kan mortificeres uden dom for de ikkeomsætningspapirer gældende regler med et varsel på 3 måneder.

 

§ 4.

Foreningens regnskab skal revideres af to revisorer eller en statsautoriseret eller registreret revisor, der udpeges på den ordinære generalforsamling.

 

Hvis revisorerne ikke er en statsautoriseret eller registreret revisor, vælges 1 eller 2 suppleanter.

 

Foreningens indtægter må kun bruges til at fremme foreningens formål. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

§ 5.

Foreningens bestyrelse består af  mindst 7 medlemmer og 2 suppleanter, hvoraf 1 medlem udpeges af Marstal Søfartsmuseum. Endvidere kan Ærø Kommune udpege et medlem, hvis kommunen ønsker det. De resterende medlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år, således at halvdelen afgår hvert andet år. Genvalg kan finde sted.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv, ligesom den kan udpege andre til at varetage forskellige hverv inden for foreningen. Bestyrelsen er berettiget til at foretage alle dispositioner, der falder inden for foreningens formål, idet salg af skib dog kræver generalforsamlingens godkendelse.

 

Foreningen skal føre referat ved bestyrelsesmøder og kasseprotokol.

 

§ 6.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden (i hans forfald af næstformanden) og yderligere et bestyrelsesmedlem. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af skib, samt ved optagelse af lån fordres der dog underskrift af over halvdelen af bestyrelsen.

 

Foreningens formand er korresponderende reder.

 

§ 7.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned med mindst 14 dages varsel i Ærø Ugeavis eller andet lokalt blad samt via mailliste og foreningens hjemmeside.

 

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 

1.         Valg af dirigent

2.         Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.         Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.

4.         Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

5.         Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til § 5.

6.         Valg af revisor(er) og revisorsuppleant(er).

7.         Indkomne forslag

8.         Eventuelt

 

Den fuldstændige dagsorden og de indkomne forslag skal være fremlagt til gennemsyn for medlemmerne på Marstal Søfartsmuseum senest fem dage for generalforsamlingen.

 

Forslag fra medlemmer om tilføjelser til dagsorden skal være tilgået bestyrelsen skriftligt senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

Vedtagelser kræver simpel stemmeflerhed, bortset fra vedtægtsændringer, hvortil 2/3 majoritet udkræves.

 

Stemmeberettiget er ethvert medlem, der ikke er i restance i foreningen, og som har været medlem af foreningen i mindst 1 måned.

 

Hvert medlem har en stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt til et andet medlem. Et medlem kan dog kun afgive een stemme ved fuldmagt.

§ 8.

Ekstraordinær generalforsamling indvarsles på samme måde som den ordinære. Beslutning herom kan træffes såvel af bestyrelsen som af mindst 25% af medlemmerne. Dagsorden skal angives. Bestyrelsen er pligtig at lade en sådan generalforsamling afholde senest 3 uger efter begæring er indgivet.

 

§ 9.

Eventuelle forslag til foreningens oplosning skal forelægges for en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Til vedtagelse af oplosning kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Hvis opløsningen således vedtages, kræves yderligere, at den vedtages med samme majoritet på en ny generalforsamling, der afholdes inden 2 måneder derefter.

 

Generalforsamlingen afgør, til hvilken kompetent myndighed godkendt almennyttig institution, forening, museum eller lignende, foreningens aktiver skal tilfalde, med iagttagelse af aftaler og hensyntagen til eventuelle servitutter.